බස් ගාස්තුව හෙට තීරණය වේ

ජුලි පළමුවැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිත බස් ගාස්තු සම්බන්ධ තීරණය හෙට (28) ගැනීමට නියමිතව ඇත.

ප්‍රවාහන අමාත්‍යවරයා සහ පුද්ගලික බස් සංගම් අතර හෙට පැවැත්වෙන සාකච්ඡාවෙන් අනතුරුව බස් ලාස්තුව සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් ගැනීමට නියමිතය.

ඉන්ධන මිල ඉහළ නැංවීම සහ වාර්ෂික බස් ගාස්තු සංශෝධනය සහිතව බස් ගාස්තුව ද ඉහළ නැංවිය යුතු බවට බස් සංගම් ඉල්ලීම් ඉදිරිපත් කර තිබුණිග

බස් සංගම් ඉල්ලා සිටින්නේ බස් ගාස්තුව සියයට 35කින් ඉහළ දමන ලෙසත් අවම බස් ගාස්තුව රුපියල් 40ක් දක්වා ඉහළ නංවන ලෙසත් ඉල්ලීම් කර තිබිණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.