මහ බැංකු අධිපති ගැන තීරණයක්

රී ලංකා මහ බැංකුවේ වත්මන් අධිපති ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මහතා ඉදිරි වසර 6 ක කාලය වෙනුවෙන් ද මහ බැංකු අධිපති ධූරය සඳහා නිර්දේශ කර ඇති බව වාර්තා වේ.

වත්මන් මහ බැංකු අධිපතිවරයාගේ නිල ධූර කාලය හෙටින් (30) අවසන් වීමට නියමිතය. 2016 ජූනි මාසයේ දී ආචාර්ය ඉන්ද්‍රජිත් කුමාරස්වාමි මහතා මහතා මහ බැංකු අධිපතිවරයා වශයෙන් වැඩ භාර ගත් නිල ධූර කාලය එලෙස හෙට දිනයේ දී අවසන් වනු ඇත. මෙම ධූර කාලපරිච්ඡේදය තුළ සිව් දෙනෙකු (ආචාර්ය ඉන්ද්‍රජිත් කුමාරස්වාමි, මහාචාර්ය ඩබ්.ඩී. ලක්ෂ්මන්, අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් සහ ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ) මහ බැංකු අධිපති ධූරය හොබවා තිබීම විශේෂත්වයකි.

මුදල් අමාත්‍යවරයා ලෙස අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින්  ආචාර්ය නන්දලාල් වීරසිංහ මහතාගේ නාමය නව ධූර කාලය සඳහා නිර්දේශ කරමින් ජනාධිපතිවරයා වෙත දන්වා යවා ඇති බව ආරංචි මාර්ග වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

https://disqus.com/recommendations/?base=default&f=adabiz&t_i=72959%20http%3A%2F%2Fbiz.adaderana.lk%2F%3Fp%3D72959&t_u=http%3A%2F%2Fbiz.adaderana.lk%2F%25e0%25b6%25b8%25e0%25b7%2584-%25e0%25b6%25b6%25e0%25b7%2590%25e0%25b6%2582%25e0%25b6%259a%25e0%25b7%2594-%25e0%25b6%2585%25e0%25b6%25b0%25e0%25b7%2592%25e0%25b6%25b4%25e0%25b6%25ad%25e0%25b7%2592-%25e0%25b6%259c%25e0%25b7%2590%25e0%25b6%25b1-%25e0%25b6%25ad%25e0%25b7%2593%25e0%25b6%25bb%25e0%25b6%25ab%25e0%25b6%25ba%2F&t_e=%E0%B6%B8%E0%B7%84%20%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%94%20%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92%20%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%20%E0%B6%AD%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A&t_d=%E0%B6%B8%E0%B7%84%20%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%94%20%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92%20%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%20%E0%B6%AD%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A%20-%20Adaderana%20Biz%20Sinhala%20%7C%20Sri%20Lanka%20Business%20News&t_t=%E0%B6%B8%E0%B7%84%20%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%94%20%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92%20%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1%20%E0%B6%AD%E0%B7%93%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A#version=9d352c9674ae8172f8669d3aa3a905e9

Leave a Reply

Your email address will not be published.