පොලිස් රථයකට සමාන රථයක් සමග පුද්ගලයෙක් අත්අඩංගුවට

Leave a Reply

Your email address will not be published.