අද ලිට්‍රෝ ගෑස් ලැබෙන ස්ථාන

ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගම විසින් අද (12) දිනයේ දිවයින පුරා ගෑස් බෙදාහරින ස්ථාන පිළිබඳව දැනුවත් කරමින් නිවේදනයක් නිකුත් කර ඇත.

එම ස්ථාන පහතින් දැක්වෙයි

Leave a Reply

Your email address will not be published.