කථානායකවරයා විශේෂ පක්ෂ නායක රැස්වීමක් කැඳවයි

අද පස්වරු 5ට විශේෂ පක්ෂ නායක රැස්වීමක් කැඳවීමට කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා තීරණය කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.