ජනපති සටනට සජිතුත්

ජනපති තෝරා ගැනීම සඳහා ලබන 20 වැනිදා පාර්ලිමේන්තුවේ පැවැත්වෙන ඡන්ද විමසීමට විපක්ෂනායක සහ සමග ජන බල පක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ඉදිරිපත් විය යුතු බවට අද පැවති එම පක්ෂ කණ්ඩායම් රැස්වීමේදී තීරණය කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published.