අද විදුලි කප්පාදු කාලසටහන

අද (19) දිනයේදීත් පැය 03ක විදුලි කප්පාදුවක් සිදු කිරීමට මහජන උපයෝගීතා කොමිසම විසින් අවසර ලබා දී තිබෙයි

ඒ අනුව අද දිනයේදී විදුලිය විසන්ධි කරන කාලසටහන පහත පරිදි වෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.