විදුලි කප්පාදුව වෙනස් කරයි…

අද හෙට හා අනිද්දා පැය 01 යි විනාඩි 20ක විදුලි කප්පාදුවක් සිදු කිරීමට මහජන උපයෝගීතා කොමිසම් සභාව අවසර ලබා දී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.