ඉන්දීය දැඩි විරෝධය මැද චීන නෞකාව හම්බන්තොට වරායට ඇතුළු වේ…

‘යුවාන් වැන්ග් 5’ චීන පර්යේෂණ නෞකාව මීට ටික වේලාවකට හම්බන්තොට වරායට ඇතුළු වී තිබේ.

මෙම නෞකාව පැමිණීම සම්බන්ධයෙන් ඉන්දියාව දැඩි විරෝධය පළ කළ අතර ඒ හේතුවෙන් දින කිහිපයක් එය ප්‍රමාද කරන්න ශ්‍රී ලංකා රජයට සිදුවිය.

කෙසේ වෙතත් අවසානයේ දී එම නෞකාවට ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුළුවීමට එකඟතාවය ලබා දීමට ශ්‍රී ලංකා රජය කටයුතු කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.