අද (25) විදුලි කප්පාදු කාලසටහන

අද දින  ( 25 ) පැය 03 ක විදුලි කප්පාදුවක් සිදු කිරීමට ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව (PUCSL) විසින් අනුමැතිය ලබා දී තිබෙයි.

ඒ් ඒ් කලාප අනුව විදුලි කප්පාදු කාලසටහන පහතින් දැක්වෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.