උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල අන්තර්ජාලයට

අ.පො.ස. (උසස් පෙළ) 2021 ප්‍රතිඵල මේ වන විට අන්තර්ජාලයට නිකුත් කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව www.doenets.lk

www.results.exams.gov.lk වෙබ් අඩවිවලට පිවිසීමෙන් සිසුන් ට ප්‍රතිඵල ලබාගත හැකියි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.