රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් දිවුරුම් දීම ඇරඹේ

නව රජයේ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු දිවුරුම් දීමේ වැඩකටයුතු මේ වනවිට ආරම්භ වී තිබේ.

ඒ අනුව නව රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු 37දෙනෙකු අද දිනයේ දිවුරුම් දෙනු ඇත.

එම රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු මෙසේය.

01. ජගත් පුෂ්ප කුමාර – විදේශ රැකියා ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
02. රංජිත් සියඹලාපිටිය –  මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය
03. ලසන්ත අලගියවන්න – ප්‍රවාහන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
04. දිලුම් අමුණුගම –  ආයෝජන හා ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
05. කනක හේරත් – තාක්ෂණ රාජ්‍ය අමාත්‍ය
06. ජානක වක්කුඹුර – පළාත් සභා හා පළාත් පාලන රාජ්‍ය අමාත්‍ය
07.ෂෙහාන් සේමසිංහ – 
08. මොහාන් ප්‍රියදර්ශන ද සිල්වා – කෘෂිකර්ම රාජ්‍ය අමාත්‍ය
09. තේනුක විදානගමගේ – ආර්ථික සංවර්ධන හා නිවාස රාජ්‍ය අමාත්‍ය
10. ප්‍රමිත බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් – 
11.රෝහණ දිසානායක – ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය
12. අරුන්දික ප්‍රනාන්දු –  
13. විජිත බේරුවල – 
14. ලොහාන් රත්වත්තේ – වැවිලි කර්මාන්ත
15. තාරක බාලසූරිය – 

Leave a Reply

Your email address will not be published.