ආසියානු ශූරයින් දිවයිනට

ආසියානු ශූරතා හිමිකරගත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම සහ ශ්‍රී ලංකා දැල්පන්දු කණ්ඩායම දිවයිනට පැමිණ තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.