ආර්ථීක වර්ධනය තවත් පහළ ට

2022 වර්ෂයේ දෙවන කාර්තුවේ දී (අප්‍රේල් 1 සිට ජුනි 30 දක්වා) ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකයේ වර්ධන වේගය සියයට 8.4ක පසුබෑමක් ලෙස වාර්තාවී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.