නෙළුම් කුළුණ පිපුණු අයුරු බලන්න දන එති නිරතුරු

දකුණු ආසියාවේ උසම කුළුණ ලෙස සැලකෙන කොළඹ නෙළුම් කුළුණ මෙහෙයුම් කටයුතු අද ආරම්භ කෙරිණි.

ටිකට් පතක් ලබා ගෙන නෙළුම් කුළුණ නැරඹීම සඳහා ජනතාව අද දිනයේ පැමිණ සිටින අයුරු දැකගත හැකි විය.

නෙළුම් කුලුන මුදුනට යාම සඳහා ටිකට්පත් රුපියල් 500 සහ රුපියල් 2000 මිලකට අලෙවි වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.