චීනය පරදවා ඉන්දියාව පෙරට

චීනය අභිබවමින් ශ්‍රී ලංකාවට ණය ලබා දී ඇති ප්‍රධානතම ද්විපාර්ශ්වික ණය හිමියා බවට පත් වීමට ඉන්දියාව මෙම වසරේදී සමත්ව ඇතැයි ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා කළේය.

ඉන්දියාව මෙම වසරේ පළමු මාස හතර අවසන් වන විට ශ්‍රී ලංකාවට ලබා දී ඇති මුළු ණය ප්‍රමාණය ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 968 කි. 2017 සිට 2021 දක්වා වසර 5 ක කාලය තුළ අඛණ්ඩව ශ්‍රී ලංකාවට ණය ලබා දී ඇති ප්‍රධානතම ද්විපාර්ශ්වික ණය හිමියා බවට පත් වීමට භයානක ණය දීමේ ප්‍රතිපත්තියක් ඇති චීනය සමත් වූ බව ඉන්දීය මාධ්‍ය පෙන්වා දුන්නේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.