ලෝක රන් මිල ක්‍රමයෙන් පහළට

මේ වන විට ගෝලීය වෙළෙඳපොළේ රන් මිල ක්‍රමයෙන් පහළ බසින ප්‍රවණතාවයක් නිරීක්ෂණය වේ.

kitco.com වෙබ් අඩවිය දක්වන පරිදි අද (28) දින ශ්‍රී ලංකා වේලාවෙන් පස්වරු 2.30 පමණ වන විට ලෝක වෙළෙඳපොළේ රන් අවුන්සයක මිල ඩොලර් 1,620  මට්ටමමෙන් පහළට පැමිණ තිබේ.

ඒ අනුව රන් ග්‍රෑමයක මිල ඩොලර් 52 ක් ලෙසත් රන් කිලෝ ග්‍රෑමයක මිල ඩොලර් 52,000 ක් ලෙසත් වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.