ලක්ෂ 11කට වෙන්දේසි වූ මල්වට්ටිය

දඹුල්ල කිරලැස්ස පුෂ්පාරාම විහාරස්ථානයේ අද (12) අලුයම පැවති වෙන්දේසියකදී මල් වට්ටියක් රුපියල් ලක්ෂ 11ක මුදලකට වෙන්දේසි වී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.