ඛනිජතෙල් නිෂ්පාදන සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත සම්මත වෙයි

ඛනිජතෙල් නිෂ්පාදන විශේෂ විධිවිධාන සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත දෙවනවර කියවීම වැඩි ඡන්දයෙන් සම්මත වී තිබේ

එම පනත් කෙටුම්පත සඳහා පක්ෂව ඡන්ද 77ක් ලබුණු අතර විපක්ෂය ඡන්ද 17ක් ලැබුණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.