කැබිනට් මාධ්‍ය හමුව

අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ දැනුම්දීමේ ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාව මේ වන විට ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ දී ආරම්භ වී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.