දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව අධිකාරියක් වෙයි

මගී ජනතාවට උපරිම කාර්යක්ෂම සේවයක් සැලසෙන ආකාරයට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව අධිකාරියක් බවට පත් කිරිම සම්බන්ධයෙන්  සාකච්ඡා ආරම්භ වී ඇතැයි  ප්‍රවාහන මහාමාර්ග සහ ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පැවසීය.

සේවක වැටුප් ,විශ්‍රාම වැටුප් හා වෙනත් ප්‍රතිලාභ අහිමි නොකෙරෙන හෝ  කප්පාදු නොකෙරෙන ආකාරයට එම කටයුත්ත කිරීම අරමුණ බවද ඔහු සඳහන් කළේය.

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව කාර්යක්ෂම ආයතනයක් බවට පත් කිරීම සඳහා එය අධිකාරියක් බවට පත් කළ යුතු බවට යෝජනා ගණනාවක් පසුගිය කාලය පුරා රජයට ඉදිරිපත්ව තිබිණ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.