මෙරට වෙළෙඳ භාණ්ඩ අපනයන ආදායම ඉහළට

2022 ජනවාරි සිට ඔක්තෝබර් දක්වා ශ්‍රී ලංකාවේ මුළු වෙළෙඳ භාණ්ඩ අපනයන ආදායම අමෙරිකානු ඩොලර් බිලියන 11 ඉක්මවා තිබේ.

අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය ඒ බව පෙන්වා දෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා රේගුවේ දත්ත පදනම් කරගෙන බවද සඳහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.