බිත්තර ආනයනයට කැබිනට් මණ්ඩලයේ එකඟතාවය

වෙළෙඳපොළේ බිත්තර මිල පාලනය සඳහා බිත්තර ආනයනය කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලයේ එකඟතාව පළවී තිබේ.

වෙළෙඳ අමාත්‍ය නලීන් ප්‍රනාන්දු මහතා මේ පිළිබඳව කැබිනට් මණ්ඩලය දැනුවත් කිරීමෙන් අනතුරුව මෙම එකඟතාව පළකර ඇත. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.