උතුරු දුම්රිය මාර්ගයේ මගීන්ට දැනුම්දීමක්

කොළඹ කොටුව සිට කන්කසන්තුරය දක්වා ධාවනය වන දුම්රිය අද (08) දිනයේ සිට, කොළඹ සිට අනුරාධපුරය දක්වා සීමාකර තිබේ.

උතුරු දුම්රිය මාර්ගයේ නවීකරණ කටයුතු හේතුවෙන් මෙම තීරණය ගෙන ඇති බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවේය.

දුම්රිය මාර්ගයේ නවීකරණ කටයුතු සඳහා මාස 05ක පමණ කාලයක් ගත වන බවට ඇස්තමේන්තු කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published.