මුහුදුබඩ මාර්ගයේ දුම්රිය ප්‍රමාදයක්

වෙරළබඩ මාර්ගයේ දුම්රිය ප්‍රමාදයක් සිදුව ඇතැයි දුම්රිය පාලක මැදිරිය දැනුම් දී තිබේ.

පානදුර සහ මොරටුව අතර දුම්රිය මාර්ගයේ දුම්රිය පීල්ලක අලුත්වැඩියාවක් එක් පීල්ලක පමණක් දුම්රිය ධාවනය කිරීම ප්‍රමාදයට හේතුව බව ද දුම්රිය පාලක මැදිරිය පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.