නුවරඑළියට අනතුරු ඇඟවීමක්

නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාස දෙකක් සඳහා නායයෑම් පිළිබඳ පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමේ නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනය විසින් එම නිවේදනය නිකුත් කර ඇත.

අදාළ නිවේදනයට අනුව නුවරඑළිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය සඳහා කහ පැහැති නායයෑම් පිළිබඳ පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමේ නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

එසේම අදාළ අනතුරු ඇඟවීමේ නිවේදනයේ ඇම්බර් වර්ණයෙන් යුතු නායයෑම් පිළිබඳ පූර්ව අනතුරු ඇඟවීමේ නිවේදනයක් අඹගමුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසය වෙත නිකුත් කර ඇත

Leave a Reply

Your email address will not be published.