කොළඹ ජාතික රෝහල ඉදිරිපිටදී උණුසුම් තත්වයක්

වෛද්‍යවරුන්ට සාධාරණය ඉටුකර සෞඛ්‍ය පද්ධතිය රැක ගැනීමට බල කරමින් රජයේ වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමය විසින් අද )(11) විරෝධතාවය කොළඹ ජාතික රෝහල ඉදිරිපිට උණුසුම් තත්වයක් ඇතිව තිබේ

Leave a Reply

Your email address will not be published.