පිටකොටුවේ ගින්නක්

පිටකොටුවේ වෙළෙඳසැළක ගින්නක් හටගෙන තිබේ.

පිටකොටුව 2 වන හරස් වීදියේ වෙළඳසැලක් තුළ එම ගින්න හටගෙන ඇත.

ගින්න මැඩපැවැත්වීම සඳහා කොළඹ ගිනිනිවීමේ ඒකකය ගිනිනිවන රථ 07ක් යොමුකර ඇති බවද වාර්තා වෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.