කෝටි 27 හෙරොයින් සමග තිදෙනෙක් අත්අඩංගුවට

රුපියල් කෝටි 27ක් වටිනා හෙරොයින් තොගයක් සමඟ පුද්ගලයින් තිදෙනෙකු රේගු නිලධාරීන් විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.