ෂැංග්‍රීලා හෝටලයේ
සහරාන් නවාතැන් ගත්
කාමර අංක 616 යේ අභිරහස..!
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මුජිබුර් රහුමාන්

ෂැංග්‍රීලා හෝටලයේ
සහරාන් නවාතැන් ගත්
කාමර අංක 616 යේ අභිරහස..!
පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මුජිබුර් රහුමාන්

Leave a Reply

Your email address will not be published.