ශ්‍රී ලංකාවට නව දකුණු ආසියානු වාර්තාවක්

ස්විට්සර්ලන්තයේ දී පැවති රෙසිස්ප්‍රින්ට ජාත්‍යන්තර තරඟයේ දී යුපුන් අබේකෝන් අභයකෝන් මීටර් සීයය මීටර් 100 ඉසව්ව තත්පර 9,96කින් අවසන් කරමින් ශ්‍රී ලංකාව සහ දකුණු ආසියානු නව වාර්තාවක් පිහිටුවීමට සමත් විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.