බස්නාහිර ප්‍රදේශ කිහිපයකට ඇඳිරි නීතිය පැනවෙයි

බස්නාහිර පළාතේ පොලිස් බල ප්‍රදේශ කිහිපයකට වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඇඳිරි නීතිය පනවා ඇති බව පොලිසිය දැනුම් දී තිබේ.

ඊට අදාළ නිවේදනය පහතින් දැක්වෙයි

Leave a Reply

Your email address will not be published.