අද කොළඹට දුම්රිය නෑ

අද දින කොළඹට කිසිදු දුම්රිය සේවාවක් ක්‍රියාත්මක නොවන බව දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.