විරෝධතාකරුවන් ජනාධිපති මන්දිර පරිශ්‍රයට ඇතුළු වෙයි

කොළඹ කොටුව පරිශ්‍රයේ විරෝධතාවයේ නිරත විරෝධතාකරුවන් මේ වනවිට කොළඹ කොටුව ජනාධිපති මන්දිරය පරිශ්‍රයට ඇතුළුවී ඇති බව වාර්තා වෙයි

Leave a Reply

Your email address will not be published.