ආයතන කිහිපයක් ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය යටතට පත් කරමින් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක්

ආයෝජන මණ්ඩලය, ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුව ඇතුලු ආයතන කිහිපයක් ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය යටතට පත් කරමින් අති විශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published.