අගමැති ලෙස සභානායක පත් කළ යුතු බව මන්ත්‍රී සිසිර ජයකොඩි කියයි

ව්‍යවස්ථාවට අනුව වැඩ බලන අගමැතිවරයා ලෙසට සභානායක දිනේෂ් ගුණවර්ධන පත් කළ යුතු බව මන්ත්‍රී සිසිර ජයකොඩි පවසනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published.