රුසියානු එරොෆ්ලොට් ගුවන් යානා නඩුව ඉවතට

රුසියානු එරෝෆ්ලොට් ගුවන් යානයට අදාලව කොළඹ වානිජ මහාධිකරණය හමුවේ පවරා තිබූ නඩුව ගාස්තුවට යටත්ව ඉවතට දැමීමට අධිකරණ තීරණය කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published.