ඉන්ධන බලපත්‍ර ලියාපදිංචියට ඇති ව්‍යාජ වෙබ් අඩවි ගැන දැනුම්දීමක්

‘ජාතික ඉන්ධන බලපත්‍රය’ ලබාදීම සදහා රජය විසින් නිල වශයෙන් හදුන්වාදී ඇති  http://fuelpass.gov.lk හරහා පමණක්  ලියාපදිචිය  (QR කේතය ) ලබාගන්නා ලෙස  තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නියෝජිතායතනය (ICTA) මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

මේ අතර පුද්ගලික තොරතුරු එක්රැස් කිරීමට උත්සාහ කරන අනවසර වෙබ් අඩවි පිළිබඳව පැමිණිලි ලැබී ඇති බැවින් ඒ පිළිබද විමසිලිමත් වන ලෙස ද වැඩිදුරටත් එම  ආයතනය මහජනතාවට දැනුම් දෙනු ලැබේ. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.