කමල් ගුණරත්න ආරක්ෂක ලේකම් ලෙස යළි පත්කෙරේ

ආරක්ෂක අමාත්‍යංශයේ නව ලේකම් ලෙස විශ්‍රාමික ජෙනරාල් කමල් ගුණරත්න ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් යලි පත්කර තිබේ

Leave a Reply

Your email address will not be published.