අද විදුලි කප්පාදු කාලසටහන

අද (අගෝස්තු 01) දිනයේදීත් පැය 03ක විදුලිය කප්පාදුවක් සඳහා මහජන උපයෝගිතා කොමිසම විසින් අවසර ලබා දී තිබෙයි

ඒ අනුව අද දිනයේ විදුලිය විසන්ධි කරන කාලසටහන පහතින් දැක්වෙයි

Leave a Reply

Your email address will not be published.