නිමල් සිරිපාල අල්ලස් චෝදනාවලින් නිදහස්

ජපාන සමාගමකින් අල්ලසක් ඉල්ලූ බවට එල්ල වූ චෝදනාවලින් හිටපු අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා නිදොස් කොට තිබේ

Leave a Reply

Your email address will not be published.