ජවිප‍ෙ මන්ත්‍රීවරු ආදර්ශයක් දෙති

පාර්ලිමේන්තු මන්තීවරුනට  රුපියල් ලක්ෂ දෙකක ඉන්ධන දීමනාවක් ලබා දීමට ගෙන ඇති තීරණයට අනුව ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ එම දීමනාව ලබා නොගැනීමට තීරණය කර ඇත.

රටේ ජනතාව ඉන්ධන නොමැතිව පීඩාවට පත්වී සිටින අවස්ථාවේ මන්ත්‍රීවරුන්ට විශේෂ සහනයක් අවශ්‍ය නොවන බව ජනතා විමුක්ති පෙරමුගේ නායක අරුණ කුමාර දිසානායක මහතා සඳහන් කරයි.

ජනතා විමුක්ති පෙරමුගේ මන්තීවරුන්  තිදෙනා මෙම  රුපියල් ලක්ෂ දෙකක ඉන්ධන දීමනාව ලබා නොගන්නා බව එම පක්ෂයේ මන්ත්‍රි විජිත හේරත් මහතා පාර්ලිමේන්තු  මහ මහලේකම් වෙත ලිඛිතව දන්තවා ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published.