ෆ්ලෝටින් මාර්කට්ටුවත් අරගල කරුවන්ට

මැනිං පාවෙන වෙළෙඳසල්  පරිශ්‍රය (ෆ්ලෝටින් මාර්කට්)අරගලකරුවන් වෙන් කිරීමට රජය තීරණය කර ඇත.

අරගලකරුවන්ගේ   කලා කටයුතු වෙනුවෙන්ද ඒ ස්ථානයේ   ඉඩ ප්‍රස්ථාව සලසා දිය හැකි බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පැවසීය.

අරගලකරුවන් සමග පැවති සාකච්ඡාවකදී ජනාධිපතිවරයා ඔවුන්ට මේ බව දැනුම් දී ඇතැයි වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.