මැතිසබය රැස්වන වේලාවේ වෙනසක්

පාර්ලිමේන්තුව රැස්වන වේලාව ලබන 29 වෙනිදා සිට වෙනස් කර ඇත.

මේ අනුව පාර්ලිමේන්තුව ලබන 29 වෙනිදා   සිට   රැස්වන්නේ පෙරවරු 9:30 සිටය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.