අද (13) විදුලි කප්පාදු කාලසටහන

අද (අගෝස්තු 13) දිනයේ පැය 01ක විදුලි කප්පාදුවක් සිදු කිරීමට මහජන උපයෝගිතා කොමිසම විසින් අවසර ලබා දී තිබෙයි

මෙම විදුලි කප්පාදුව රාත්‍රී 6:00 සිට 9:30 දක්වා කාලය තුළ පැය 01ක කාලයක් ලෙස සිදු කිරීමට නියමිතයි. 

ඒ අනුව අද දිනයේදී විදුලිය විසන්ධි කරන කාලසටහන පහත පරිදි වෙයි

Leave a Reply

Your email address will not be published.