මුදල් ඇනවුමකින් යොමු කළ හැකි මුදල ප්‍රමාණය ඉහළ දැමේ


තැපැල් කාර්යාල හරහා මුදල් ඇනවුමක් භාවිතයෙන් ප්‍රේෂණය කළ හැකි උපරිම මුදල් සීමාව රුපියල් 50,000 සිට රුපියල් ලක්ෂය දක්වා වැඩි කර තිබෙනවා. තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවේ වර්තමාන පාරිභෝගික අවශ්‍යතාවයන් හා වෙළඳපල තරගකාරීත්වය පිළිබඳ අවධානය යොමු කරමින් එම පියවර ගත් බවයි. 

මේ අතර හෙට සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි දේශීය තැපැල් ගාස්තු ඉහළ දමා තිබෙනවා. ඒ අනුව සාමාන්‍ය හෝ ව්‍යාපාරික ලිපියක තැපැල් ගාස්තුව රුපියල් 15 සිට රුපියල් 50 දක්වා ඉහළ දමා ඇති බවයි තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව පැවසුවේ. ලියාපදිංචි ලිපියක තැපැල් ගාස්තුව ඉහළ දමා ඇත්තේ රුපියල් 30 සිට රුපියල් 60 දක්වායි. 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.