රුසියාවට තැපැල් භාණ්ඩ යැවීම යළි ඇරඹේ

රුසියාව වෙත යවන තැපැල් භාණ්ඩ හෙට (25) සිට නැවත තැපැල් කාර්යාල භාරගන්නා බව තැපැල්පති රංජිත් ආරියරත්න මහතා පැවසීය.

ගුවන්යානා ගැටලුවත් හේතුවෙන් රුසියාවට තැපැල් භාණ්ඩ භාරගැනීම අත්හිටුවා තිබුණි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.