අද සිට VAT වදින්නේ මෙහෙමයි

ඊයේ (31) නිකුත් කර ඇති 2295/08 දරන අති විශේෂ ගැසට් පත්‍රය ප්‍රකාරව අද (01) දින සිට බලපැවැත්වෙන පරිදි එකතු කළ අගය මත වන බදු අනුප්‍රමාණය 15% ක් දක්වා ඉහළ නංවා තිබේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරන ලද නිවේදනය පහතින් දැක්වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.