ඖෂධ සහ සෞඛ්‍ය උපකරණ රැසක මිල සංශෝධනය කෙරේ

ඖෂධ සහ සෞඛ්‍ය උපකරණ වර්ග 43ක මිල සංශෝධනය කරමින් අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

අදාළ නිවේදනය පහතින්.

Leave a Reply

Your email address will not be published.