ජූලි මාසයේ දී ජංගම දුරකතන, රූපවාහිනී ආනයන වියදම් පහළට

2022 වසෙර් ජූලි මාසෙය් දී පාරිභෝගික භාණ්ඩ ආනයනය මත වියදම, 2021 වසරේ ජූලි මාසයට සාපේක්ෂව සියයට 46.2කින් සැලකිය යුතු ලෙස පහළ ගිය අතර, ආහාර නොවන පාරිභෝගික භාණ්ඩවල ආනයන වියදම සියයට 66.8කින් පහළ යෑම ඒ සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු විය.

ආහාර නොවන පාරිභෝගික භාණ්ඩ සියලුම උපකාණ්ඩවල ආනයන වියදමෙහි පහළ යෑමක් දක්නට ලැබුණු අතර, ඒ අතරින්, බෙහෙත් හා ඖෂධීය නිෂ්පාදිත (ප්‍රධාන වශයෙන්, එන්නත්), විදුලි සංදේශ උපකරණ (ප්‍රධාන වශයෙන්, ජංගම දුරකථන) සහ ගෘහ උපකරණ (ප්‍රධාන වශයෙන්, රූපවාහිනී) ආනයන කැපී පෙනෙන ලෙස පහළ ගියේය.

මේ අතර, මූලික වශයෙන්, තෙල් සහ මේද වර්ග (ප්‍රධාන වශයෙන්, පොල්තෙල්), මුහුදු ආහාර (ප්‍රදාන වශයෙන්, කරවල) සහ එළවළු ආනයනය පහළ යෑම හේතුවෙන් ආහාර හා පාන වර්ග ආනයන වියදම ද 2022 වසරේ ජූලි මාසයේ දී වාර්ෂික ලක්ෂ්‍යමය පදනම මත සියයට 7කින් පහළ ගියේය.

කෙසේ වෙතත්, ධාන්‍ය සහ ඇඔරුම් කර්මාන්තය ආශ්‍රිත නිෂ්පාදිත (ප්‍රධාන වශයෙන්, සහල්) සහ සීනි ආනයන වියදම, 2021 වසරේ ජූලි මාසයට සාපේක්ෂව 2022 ජූලි මාසයේ දී සැලකතිය යුතු ලෙස ඉහළ ගියේය.

ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව විසින් නිකුත් කරන ලද 2022 ජූලි මාසයේ විදේශීය අංශයේ ක්‍රියාකාරිත්ව වාර්තාවෙහි මේ බව සඳහන් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.